ALGEMENE VOORWAARDENBij praktijk VF (relatie)therapie, gevestigd Elisabeth Gruytersstraat 9 te Maastricht.

 

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de Opdrachtgevers aan

Opdrachtnemer Veronique Felix verstrekken voor het verlenen van (relatie)therapie.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/rechtspersonen die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van (relatie)therapie of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle (relatie)therapie en aanverwante werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever, maar geen

resultaatverplichting.

 

In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

 

Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtnemer in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

De diensten worden geleverd op de locatie waar Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij anders is

overeengekomen.

 

De overeenkomst kan zowel door Opdrachtnemer als door Opdrachtgever beëindigd worden 24 uur

voorafgaand aan de geplande afspraak. Een beëindiging kan telefonisch of per e-mail.

Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Opdrachtgever bestaan om openstaande

rekeningen te voldoen. Bij het te laat afmelden van een afspraak, blijft het eveneens een verplichting om deze facturen te voldoen.

 

Artikel 4: Geheimhouding en Privacy

Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

 

Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

 

Artikel 5: Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

 

Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

 

Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

 

Artikel 6: Tarieven

De intake sessie relatietherapie van 90 minuten kost € 121,00 voor beide personen samen.
De individuele intake sessie is 60 minuten en kost € 75,00 per persoon.
De vervolgsessies relatietherapie zijn 60 minuten en kosten € 121,00 voor beide personen samen per consult.

 

De tarieven gelden voor de tijd die voor de afspraak is vrij gemaakt. Wanneer de sessie eerder dan de gereserveerde tijd wordt beëindigd, wordt de resterende tijd niet in mindering gebracht op de factuur.

 

Artikel 7: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

 

Opdrachtnemer kan overgaan tot het overdragen van de vordering aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. De incassokosten zijn in dit geval voor de Opdrachtgever.

 

Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.

 

Artikel 8: Annuleringsvoorwaarden

Annulering van een afspraak door de Opdrachtgever dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door Opdrachtnemer leidend is.

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken kosteloos te annuleren of te verzetten in

geval van overmacht, waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van

familie of dierbaren en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Opdrachtnemer, die de

Opdrachtnemer niet kon voorzien.

 

Bij annuleren of verzetten van afspraken door Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een

gesprek, wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.